HYDRO-TRUCK Kujawy sp. z o.o. / Sadłogoszcz 8 / 88-192 Piechcin
Infolinia:+48 690 009 657
kategorie

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI


§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Zawieranych z Przedsiębiorcami (zwane dalej OW) mają zastosowanie do wszystkich zawartych po dniu 1 stycznia 2018 r. umów sprzedaży części do samochodów ciężarowych i naczep, w których Sprzedawcą jest HYDRO TRUCK KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Sadłogoszcz, pod adresem: Sadłogoszcz 8, 88 - 192 Piechcin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000298441, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł. oraz numer NIP 5621759385, a Kupującym osoba lub podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. OW nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami, czyli osobami fizycznymi, które zawarły umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2. OW celem umożliwienia zapoznania się z ich treścią udostępniane są Kupującym w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sprzedawcy www.hydrotruckkujawy.pl o czym Kupujący informowani są ustnie/mailowo lub pisemnie przed zawarciem umowy sprzedaży przez personel Sprzedawcy. Akceptacja treści OW przez Kupującego następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia podczas składania zamówienia. Z chwilą akceptacji OW stają się one elementem kształtującym treść umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Odmowa akceptacji OW usprawiedliwia odmowę zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

3. Wszelkie odstępstwa od OW mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź z porozumień lub umów zawartych przez Strony pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku sprzeczności postanowień umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z treścią niniejszych OW pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy sprzedaży.

 

ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 2

1. Sprzedawca sprzedaje oferowane towary na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia potwierdzonego przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania i zawierającego akceptację OW.

 

2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:

- pisemnie w siedzibie Sprzedawcy,

- drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: magazyn@hydrotruckkujawy.pl

 

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia od Kupującego, potwierdza przy tym lub proponuje warunki jego realizacji w tym między innymi cenę sprzedaży, montażu, termin realizacji zamówienia, sposób odbioru / dostawy zamówionego towaru, sposób i termin zapłaty ceny i innych należności. Sprzedawca może przy tym zastrzec konieczność zapłaty przez Kupującego zaliczki między innymi na poczet zapłaty ceny czy należności za montaż zakupionych towarów.

 

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę warunków realizacji zamówienia lub z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zaproponowanych przez Sprzedawcę warunków realizacji zamówienia, a w przypadku zastrzeżenia przez Sprzedawcę konieczności zapłaty przez Kupującego zaliczki na poczet zapłaty ceny czy należności za montaż towarów w chwili zaksięgowania wpływu środków z tego tytułu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

5. Kupujący w żadnym wypadku nie może  wprowadzać  zmian w zamówieniu, chyba że taka możliwość została uzgodniona przez Strony we wcześniejszej korespondencji.

 

6. W ciągu 30 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca ma prawo od niej odstąpić. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Sprzedawca nie będzie zobowiązany wobec Kupującego do naprawienia jakiejkolwiek szkody.

 

ODBIÓR I DOSTAWA TOWARU

 

§ 3

1. Odbiór zakupionego przez Kupującego towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy, chyba że Strony umowy sprzedaży postanowią inaczej. W szczególności dostawa towaru może zostać zrealizowana przez kurierów zewnętrznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości poczytuje się, że wydanie towaru Kupującemu zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył go przewoźnikowi. Terminy dostaw realizowanych przez kurierów zewnętrznych uzależnione są od treści zawartych z nimi umów i mogą się różnić od deklarowanych. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie realizowanej przez kuriera zewnętrznego. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

 

2. Koszty dostawy zakupionego przez Kupującego towaru, jego montażu w pojeździe/naczepie  Kupującego, jego opakowania, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane ponosi Kupujący, chyba że Strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

 

3. Kupujący przy odbiorze towaru bez względu na sposób jego dostarczenia, w tym również w przypadku odbioru własnego w siedzibie Sprzedawcy, zobowiązany jest zbadać i sprawdzić stan przesyłki i stan towaru oraz bezpośrednio po sprawdzeniu zgłosić zastrzeżenia co do jego jakości, właściwości, kompletności pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym. Zgłoszenie zastrzeżeń następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i przekazanie kurierowi lub Sprzedawcy w jego siedzibie protokołu szkody. Obok tego w przypadku dostawy przez kurierów zewnętrznych w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

4. Niezgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń przy przyjęciu towaru, w sposób określony powyżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem jego zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i niewadliwości. Rygor, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy wad ukrytych towaru, tj. takich wad, które możliwe były do wykrycia dopiero w toku eksploatacji towaru, tj. po jego zamontowaniu, lub ujawniły się w dalszym odstępie czasu (np. po uruchomieniu) z przyczyny tkwiącej w towarze w dacie jego przyjęcia.

 

5. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem zakupionego towaru Sprzedawca może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego.

 

6. W razie opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu zakupionego towaru, wydanie lub dostarczenie towaru nastąpi w terminie ustalonym przez Strony. Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy towaru, ani też odstąpić od określonej umowy. W razie zwłoki, tj. opóźnienia za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w dostarczeniu towaru przekraczającej 4 tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący może na piśmie od umowy odstąpić w przeciągu jednego tygodnia.

 

ZAPŁATA ZA ZAKUPIONY TOWAR

 

§ 4

1. Kupujący zobowiązany jest do terminowego dokonania zapłaty umówionej ceny za zakupione u Sprzedawcy towary czy wykonane dla Kupującego usługi. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

2. Płatność za zakupione u Sprzedawcy towary czy wykonane dla Kupującego usługi dokonywana będzie przez Kupującego w sposób wskazany na wystawionej dla niego fakturze VAT. W przypadku nie dokonania płatności w umówionym terminie Sprzedawca może zlecić dochodzenie przysługujących mu od Kupującego należności firmie specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń finansowych. W takim wypadku Kupujący zobowiązuje się ponieść koszty prowadzonych działań windykacyjnych. Koszty te zostaną od razu doliczone do egzekwowanej kwoty i będą wynosić 10 % jej wartości.

 

3. Sprzedawca ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień tego Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego. W takim wypadku Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z powyższych uprawnień.

 

4. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną mu część zakupionych towarów albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, Sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części sprzedanego towaru wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

 

5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.  

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

§ 5

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione u niego towary i usługi.

 

2. W przypadku jeśli zdaniem Kupującego zakupiony u Sprzedawcy towar ma wady i jest on objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z tej gwarancji. Warunki gwarancji i czas jej trwania podane są w oświadczeniu gwarancyjnym złożonym przez gwaranta.

 

3. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za wady fizyczne zakupionego u Sprzedawcy towaru wyłącznie na zasadzie rękojmi jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od chwili jego odbioru od Sprzedawcy przez Kupującego. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał zakupionego towaru przy jego odbiorze w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy w czasie 7 dni po jej stwierdzeniu. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy sprzedaży wiedział o wadzie.

 

4. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący powinien dostarczyć lub odesłać zakupiony u Sprzedawcy towar pod adres Sprzedawcy wraz z pisemną reklamacją i dowodem jego zakupu. Reklamowany towar powinien być dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Jeżeli zakupiony przez Kupującego towar został zamontowany przez Sprzedawcę w należącym do Kupującego pojeździe/naczepie Kupujący w celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi powinien wspomniany wyżej pojazd/naczepę podstawić do siedziby Sprzedawcy na czas do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnej naprawy lub wymiany zareklamowanego towaru.

 

 

 

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym przez Kupującego od Sprzedawcy towarze. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru będące następstwem niewłaściwego użytkowania, montażu - chyba że Sprzedawca go dokonał, zabezpieczenia lub konserwacji towaru przez Kupującego i inne osoby nie działające w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, w tym za uszkodzenia powstałe w wyniku niezastosowania się przez Kupującego do wskazówek dotyczących użytkowania, zabezpieczenia lub konserwacji towaru, udzielonych przez producenta lub Sprzedawcę, czy też używania przez Kupującego niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub urządzeń współpracujących, ani za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej lub nieskutecznej naprawy lub akcji serwisowej przeprowadzonej we własnym zakresie przez Kupującego lub inne podmioty nie działające w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.

 

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na zakupiony przez Kupującego u Sprzedawcy towar w terminie 30 dni od dnia dostarczenia mu towaru wraz z pisemną reklamacją i dowodem zakupu. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii producenta lub rzeczoznawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 90 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy towaru wraz z pisemną reklamacją i dowodem zakupu, o czym Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Kupującego.

 

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji (naprawa lub wymiana) należy do Sprzedawcy. Kupujący nie ma prawa złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży nawet w przypadku gdy towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

 

8. W przypadku, gdy Kupujący dwukrotnie nie odbiera kierowanej do niego przesyłki zawierającej towar poreklamacyjny (naprawiony, wymieniony lub w stanie niezmienionym, gdy reklamacja nie została uznana) lub odmawia jego odbioru Sprzedawca ma prawo oddania towaru na przechowanie osobie lub podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Kupującego lub zniszczenia towaru na koszt i ryzyko Kupującego. O kosztach wspomnianych wyżej czynności Sprzedawca poinformuje Kupującego przed ich dokonaniem udzielając mu dodatkowego 7 dniowego terminu na odbiór towaru.

 

9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jaka może wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, w tym z tytułu czynów niedozwolonych, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość wynagrodzenia wypłaconego w związku z wykonaniem usługi albo ceny uiszczonej za zakupiony towar. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich, tj. poniesionych w związku z wadliwością towaru lub usługi (np. koszt najmu pojazdu zastępczego, koszt holowania, wszelkie szkody związane z przestojem pojazdu/naczepy) jest wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obejmuje również szkód wyrządzonych przez Towar w innych rzeczach będących własnością Kupującego lub osób trzecich ani szkód na osobie.

 

10. Koszty i obowiązek dostarczenia, odbioru, montażu i demontażu towaru oraz dojazdu do siedziby sprzedawcy pojazdem w którym zamontowane zostały przez Sprzedającego zakupione towary w związku ze zgłoszoną reklamacją obciążają Kupującego chyba, że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi w związku z koniecznością jej rozpatrzenia.

 

11. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie wstrzymuje obowiązku zapłaty za zakupiony przez niego u Sprzedawcy towar. W przypadku nie dokonania przez Kupującego umówionej płatności Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminach wynikających z niniejszych OW dopiero po dokonaniu zapłaty za zakupiony towar chyba że doszło do przekroczenia terminu określonego w niniejszych OW na złożenie reklamacji.

 

ZWROT TOWARU

§ 6

1. Sprzedawca przyznaje Kupującemu uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego u Sprzedawcy towaru jedynie w uzasadnionych przypadkach. Decyzja w tym zakresie zostaje podjęta jedynie przez Sprzedawcę na wniosek Kupującego.

 

2. Nie jest możliwy zwrot rzeczy stanowiącej element pewnej całości, np. zestawu czy kompletu.

 

3. Zwrócone mogą być jedynie towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów zużycia, a nawet użycia i kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone, w oryginalnym opakowaniu chyba że Strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

 

4. W przypadku dokonania zwrotu, Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny w terminie 30 dni.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 7

1. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uchylenia OW w każdym czasie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w OW. Wejście w życie zmienionych OW następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy i w jego siedzibie. Wszelkie zmiany OW nie dotyczą umów sprzedaży zawartych  przed wejściem w życie zmienionych OW.

 

2. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na osobę lub podmiot trzeci bez zgody Sprzedawcy wyrażonej pisemnie.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży zawartej z Kupującym jeżeli jest ono spowodowane działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą uznawane jest między innymi każde nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, które może być w szczególności zdarzeniem losowym, pożarem, eksplozją, osunięciem się ziemi lub trzęsieniem ziemi, burzą, huraganem, powodzią lub innymi warunkami pogodowymi lub wojną, rewolucją, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, rozruchami, blokadą, embargiem, sankcjami handlowymi, aktem terroryzmu, sabotażem lub rozruchami społecznymi lub ograniczeniami spowodowanymi epidemią bądź kwarantanną lub ograniczeniem, brakiem realizacji lub przerwaniem dostaw siły roboczej, usług, dostaw towarów, mediów lub udogodnień, przerwą w działaniu systemów technicznych lub informatycznych, w tym spowodowaną działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub niedostępnością lub zakłóceniem zwykłych sposobów transportu towarów, przerwą w działaniu systemów bankowych lub istotnych rozmiarów zakłóceniem na rynkach finansowych lub strajkiem, lokautem lub sporem pracowniczym, niezależnie od tego, czy odpowiednio Sprzedawca jest ich stroną lub może wpłynąć na ich zakończenie.

Ponadto w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę poniesioną przez Kupującego z winy umyślnej Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona z zastrzeżeniem postanowień OW dotyczących odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 

4. Jako miejsce spełnienia świadczenia każdorazowo uznaje się miejsce, w którym swoją siedzibę ma Sprzedawca.

 

5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będzie prawo polskie. Artykułów 68(1) i 68(2) Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.